Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring is geldig vanaf 21-05-2021

 

ScubActivity respecteert de privacy van alle bezoekers op de website en social media. Daarnaast heeft de verwerking en beveiliging van verstrekte persoonsgegevens bij boekingen en deelname de grootste prioriteit. ScubActivity neemt de uitvoering van  regelgeving van de privacywetgeving in acht. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welke doelstelling wij deze gebruiken. Ons advies is om deze met aandacht door te lezen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Deze huidige "op onze website" beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige toepasbare versie zolang u de website bezoekt. Dit verandert enkel op het moment dat een nieuwe versie de oude vervangt. Met het voortzetten van uw bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Definities
1/1 ScubActivity: Geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82400393
1/2 de "Website" : benoeming van www.scubactivity.nl
1/3 Beheerder: Het management van ScubActivity
1/4 Bezoeker: De persoon die onze website en social media bezoekt.
1/5 Deelnemer: De persoon die opleidingen en/of activiteiten boekt bij ScubActivity.

Toegang website
2/1 Het bezoek en toegang van de website dient uitsluitend persoonlijk te zijn. Het is niet toegestaan de website, met haar informatie en gegevens te gebruiken voor Commerciële, publicitaire, politieke en commerciële (elektrische) aanbiedingsgerichte doeleinden.
2/2 Als de bezoeker 18 jaar of jonger is, dan mag hij of zij uitsluitend onder toezicht van zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Eigendomsrechten website
3/1 Alle onderdelen gebruikt op deze website vallen onder de bescherming bij wet van het intellectueel eigendomsrecht. benoeming van onderdelen zijn: foto's, video's, illustraties, afbeeldingen, geluiden, teksten, commentaren en elke vorm van technische applicaties die gebruikt kunnen worden voor de functionaliteit van de website.
3/2 Ieder gebruik, reproductie of aanpassing, op welke manier dan ook, van het totale of slechts een onderdeel ervan, zonder op de hoogtestelling van het management van ScubActivity of beheerder van de website, is ten strengste verboden.
3/3 Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beheer website
4/1 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
4/1/1 
De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
4/1/2 Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.
4/1/3 De website tijdelijk buiten gebruik stellen om aanpassingen en updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden
5/1
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.
5/2 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop verbinding wordt gezocht met de website.
5/3 De bezoeker dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om zijn of haar apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
5/4 De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die op internet worden geraadpleegd.
5/5 De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen bezoekers worden gevoerd:
5/5/1 V
anwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
5/5/2 Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
5/6 De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoekers, derden en/of apparatuur oplopen als gevolg van verbinding van bezoeker met of het gebruik van de website. De bezoeker zal zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
5/7 Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van deze website, is hij of zij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op de betreffende bezoeker te verhalen.

Gegevensverzameling
6/1 De gegevens van de bezoeker en deelnemer worden verzameld door ScubActivity. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
6/2 De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met deelnemer/bezoeker en indien aan de orde voor het verwerken van boekingen, inschrijvingen, vragen, opmerkingen of klachten via het contactformulier.

Verstrekking persoonlijke gegevens aan derden
7/1 ScubActivity geeft de door deelnemer verstrekte gegevens door aan derde partijen, enkel als dat noodzakelijk is voor
7/1/1 De levering van de door de bezoeker bestelde artikelen of (online) lesmaterialen
7/1/2 De brevetaanvragen. De gegevens worden verstrekt aan de betreffende opleidingsinstanties en vallen vervolgens onder de privacy- en gegevensbeschermingsregels van deze instantie.
7/2 ScubActivity is in geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, verplicht deze aan hen te verstrekken na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciële doeleinden
8/1 Persoonsgegevens worden niet ingezet voor commerciële doeleinden of acties zonder hier eerst schriftelijk toestemming voor te vragen aan de deelnemer/bezoeker.

Het recht van bezoeker/deelnemer met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens.
9/1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@scubactivity.nl 
9/2 Ieder verzoek voor verwijdering of wijziging van persoonsgegevens dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop de bezoeker een handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met hem of haar contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, wordt het verzoek beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn gegevens
10/1 De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies
11/1 ScubActivity gebruikt de volgende soorten cookies op de website
11/1/1 Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
11/2 Wanneer bezoekers onze website bezoeken kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunnen bezoekers de volgende link raadplegen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Toepasselijk recht
12/1 Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
13/1 Voor vragen, informatie over onze diensten of informatie over onze website zelf, kunt u zich richten tot Danny van Aert, Scubactivity