Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-05-2021

 

Definities
1/1 ScubActivity: Geregistreerd als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82400393
1/2 
Deelnemer: De persoon die opleidingen en/of activiteiten boekt bij ScubActivity.

Algemeen
2/1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en aankopen, direct of indirect gedaan bij ScubActivity.
2/2 Op alle overeenkomsten gesloten door ScubActivity, is de nederlandse wetgeving van toepassing.
2/3 Op de inhoud van onze website en andere publicaties zijn wijzigingen voorbehouden.
2/4 Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2/5 Indien de klant eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor ScubActivity enkel geldig na schriftelijk overeenkomen, anders zijn deze niet bindend.
2/6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2/7 Indien ScubActivity niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ScubActivity in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Boekingen en Overeenkomsten
3/1 ScubActivity neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Personen onder deze leeftijd moeten schriftelijke toestemming hebben van ouder en/of voogd.
3/2 Mondelinge overeenkomsten zijn enkel rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging door ScubActivity.
3/3 Bij het boeken van een opleiding of activiteit door een klant of deelnemer, zal ScubActivity binnen 7 dagen na boeking een schriftelijke bevestiging sturen. Bij deze schriftelijke bevestiging zenden wij de behorende formulieren en factuur mee.  
3/4 De medische verklaring, de verklaring standaards gedragsregels voor veilig duiken, verklaring van begrip en indien nodig de Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid dienen uiterlijk bij aanvang van de opleiding ondertekend te worden overhandigd. Indien op een of meerdere vragen van de medische verklaring met ‘ja’ is beantwoord dient te allen tijde voor aanvang van de cursus een verklaring van een arts te worden overlegd.
3/5 Eventuele onjuistheden of onwaarheden moeten binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur aan ScubActivity worden gemeld.
3/6 Eventuele verzendkosten worden op de factuur opgenomen.
3/7 Voor vragen of onduidelijkheden over boekingen dient schriftelijk contact te worden opgenomen met ScubActivity via info@scubactivity.nl
3/8 ScubActivity is ten alle tijden gerechtigd zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst of boeking aan te gaan.

Prijzen en Betalingen
4/1 Alle prijsopgaven te zien op onze website worden weergegeven in euro's alszijnde inclusief BTW prijzen en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en/of drukfouten. Wijzigingen in BTW tarieven zijn mede onder voorbehoud.
4/2 De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening in euro's te worden voldaan.
4/3 Na ontvangst van het factuurbedrag, worden aan de deelnemer de van toepassing zijnde opleidingsmaterialen toegezonden.
4/4 Deelnemers die aanmelden binnen 6 weken voor aanvang van de geboekte opleiding, dienen het factuurbedrag per direct over te maken.
4/5 Betalingen dienen altijd voor aanvang van de opleiding door ScubActivity ontvangen te zijn.
4/6 ScubActivity houdt zich het recht voor om door te late betaling de opleiding uit te stellen of te annuleren zonder dat daarvoor een vergoeding aan de klant verschuldigd is. Indien een opleiding door te late betaling wordt geannuleerd vervalt hiermee niet de plicht om tot betaling van de factuur over te gaan.
4/7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte welke voortvloeien uit een te late betaling zijn voor rekening van de klant.

Uitvoering van de Overeenkomst
5/1
ScubActivity is zich verplicht de overeenkomst uit te voeren zoals overeengekomen. Dit dient te gebeuren op de schriftelijk overeengekomen momenten. Tenzij er sprake is van overmacht. Dit staat beschreven in artikel 6.
5/2 De deelnemer is verplicht zich aan wederzijds gemaakte datum en tijdsafspraken te houden. Indien te laat of niet op komen dagen behoud ScubActivity het recht hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Hoogte van de kosten worden bepaald naar aanleiding van de situatie.
5/3 De deelnemer is verplicht om bij het begin van de opleiding de medische verklaring, de verklaring omtrent de duikgedragsregels en indien noodzakelijk een verklaring van een arts te overleggen.
5/4 De deelnemer dient zich te kunnen identificeren, wanneer hier om gevraagd wordt.
5/5 Het ontbreken van 1 van de relevante formulieren kan leiden tot uitstel van activiteiten. Dit kan extra kosten met zich meebrengen die voldaan dienen te worden voor aanvang van de nieuwe overeengekomen startdatum.

Overmacht
6/1 Overmacht aan de zijde van ScubActivity bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van ScubActivity. Daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Wijziging van de datum van cursus/activiteit door de deelnemer
7/1 Na inschrijving is het voor de deelnemer mogelijk een verzoek in te dienen om datum van deelname te wijzigen.
7/2 ScubActivity zal, voor zover mogelijk, aan een verzoek tot wijziging tegemoetkomen en de deelnemer daarover schriftelijk informeren. Als ScubActivity aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt, gelden de volgende voorwaarden:
7/2/1 ScubActivity brengt de deelnemer minimaal 10% wijzigingskosten in rekening, gebaseerd op de verkoopprijs van de opleiding.
7/2/2 Als ScubActivity niet aan het wijzigingsverzoek van de deelnemer tegemoet komt of kan komen, gelden de volgende voorwaarden:
7/2/2/1 De deelnemer kan zich aan de oorspronkelijke overeenkomst houden, of de cursus/activiteit annuleren.
7/2/2/2 Als de deelnemer kiest voor annuleren, is artikel 9 van toepassing.
7/2/2/3 Bij het uitblijven van een schriftelijke reactie van de deelnemer op het antwoord van ScubActivity op het verzoek, worden de volledige oorspronkelijke opleiding/deelname kosten in rekening gebracht.

Wijziging van datum van cursus/activiteit door ScubActivity
8/1 ScubActivity kan ten alle tijden data van opleidingen en activiteiten eenzijdig wijzigen, zonder overleg met de klant en zonder dat daartoe enige financiële vergoeding verlangd kan worden, in de volgende gevallen:
8/1/1 Als het uitvoeren van de opleiding op datum, tijdstip of plaats in strijd is met de richtlijnen en standards die opgelegd zijn door de opleidingsinstanties waar ScubActivity de betreffende cursus/activiteit van verzorgd. 
8/1/2 Als door externe invloeden het geven van de cursus/activiteit, of het behalen van de opleidingsvereisten niet mogelijk is of bemoeilijkt wordt.
8/1/3 Als naar het inzicht van de Instructeur zich onredelijk risico’s voordoen voor cursisten, hemzelf, zijn assistenten of derden.
8/1/4 Als door de Instructeur op dat moment de deelnemer bij deelname aan een cursus niet in staat geacht wordt de opleidingsdoelen te halen.
8/1/5 Als de deelnemer niet de aan hem opgegeven voorbereidingen gedaan heeft, of het aan hem opgegeven huiswerk (bij deelname cursus) niet gemaakt heeft.
8/1/6 Als de cursist een dusdanig slechte score behaald op een theoretische test dat de daaropvolgende praktijksessie volgens de algemene standards van een der opleidingsorganisaties, volgens welke ScubActivity haar opleidingen geeft, niet toegestaan is.

Annulering door de deelnemer
9/1 Annulering is slechts mogelijk indien de deelnemer schriftelijk aan ScubActivity laat weten af te zien van de overeenkomst. Deze annulering is pas van kracht nadat deze schriftelijk door ScubActivity is bevestigd.
9/2 Bij annulering gelden de volgende bepalingen:
9/2/1 Kosteloos annuleren is in geval van opleidingen alleen mogelijk binnen 10 dagen na afsluiten van de overeenkomst. Bij deelname aan overige activiteiten geldt 14 dagen voor kosteloze annulering. 
9/2/2 In de periode tot 2 weken voor aanvang van de cursus/activiteit zijn 50% van de totale deelname kosten verschuldigd.
9/2/3 Binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding zijn de volledige deelname kosten verschuldigd.
9/2/4 Bij voortijdige beëindiging van de cursus/activiteit is de deelnemer de volledige opleidingskosten verschuldigd. In geval van opleiding heeft de deelnemer recht op een referal met daarin vermeld de tot dusverre succesvol voltooide onderdelen van de cursus.

Annulering door ScubActivity
10/1 ScubActivity heeft het recht opleidingen te annuleren. ScubActivity zal de deelnemer daarover schriftelijk op de hoogte brengen, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opleiding.
10/2 ScubActivity zal de deelnemer in voorkomende situaties een alternatief moment ter deelname aanbieden. Indien de deelnemer daarmee niet akkoord gaat, zal ScubActivity het betaalde bedrag terugstorten.

Wijziging duiklocatie
11/1 Wanneer de weersomstandigheden of situatie op de vooraf geplande duikstek het in redelijke wijze niet toelaat te kunnen duiken staat de instructeur in zijn recht uit te wijken naar een andere duikplaats of de duik af te gelasten. Dit in goed overleg met de deelnemer.

Het niet afronden van een opleiding in de reguliere tijd
12/1 ScubActivity behoudt zich het recht om extra kosten in rekening te brengen wanneer de cursist niet in staat is aan de cursusvereisten te voldoen binnen de normale verloop van de cursus. Deze kosten zullen vooraf met de kandidaat besproken worden. Deze kosten zullen voor aanvang van de extra lessen betaald moeten worden.
12/2 Om reeds behaalde onderdelen geldig te houden mag tussen de lessen niet meer dan 12 maanden verstrijken.

Gebruik van uitrustingsmaterialen tijdens cursussen/activiteiten
13/1 De deelnemer is verantwoordelijk voor de correcte behandeling van duikuitrusting en materialen wanneer de deelnemer deze in bruikleen heeft. Bij schade of verlies door nalatigheid zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.
13/2 Indien materialen defect raken zal ScubActivity pas de kosten daarvan in rekening brengen bij de deelnemer, nadat zij heeft vastgesteld dat het defect raken het gevolg is van onzorgvuldig handelen dat de deelnemer kan worden verweten.
13/3 ScubActivity is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zelf meegebrachte eigen uitrusting of materialen die gebruikt worden tijdens cursussen/activiteiten. 

Aansprakelijkheid
14/1 Aan alle vormen van duiken en duikopleidingen zijn risico's verbonden. De deelnemer wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de “Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid” geeft de deelnemer hier blijk van. ScubActivity en/of haar medewerkers/stagiaires/ingehuurde freelancers of vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke door de deelnemer of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
14/2 Bij het niet nakomen van verplichtingen door ScubActivity, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. ScubActivity zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
14/3 ScubActivity aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van deelname aan een cursus/activiteit
14/4 Deelnemers aan cursussen/activiteiten en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor ScubActivity en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun aanwezigheid.

Vertrouwelijke informatie
15/1 Op de overeenkomst, alsmede op alle met de uitvoering van de overeenkomst samenhangende handelingen van ScubActivity is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
15/2 Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn de gegevens die door de klant op de brevetaanvraag worden ingevuld. Deze zullen aan de betreffende brevetterende instantie worden verstrekt en vervolgens onder de privacy- gegevensberschermingsregels van deze instantie vallen.

Visueel materiaal
16/1 Indien een deelnemer of degenen die hem of haar vergezellen, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor ScubActivity, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding onherkenbaar is.
16/2 De klant verleent ScubActivity toestemming om verkregen beeldmateriaal uit punt 16/1 kosteloos te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals plaatsing op websites, facebook, flyers of andere door ScubActivity gebruikte media.

Transport
17/1 De cursist/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor vervoer naar en van de theorielocatie/zwembad/duiklocatie.
17/2 De instructeur kan van de cursist verlangen zelf de duikuitrusting naar locatie te vervoeren.

Bezoek ScubActivity en faciliteiten
18/1 Tijdens deelname aan cursussen/activiteiten dient ten alle tijden gehoor gegeven te worden aan de instructies die gegeven wordt door de medewerkers van ScubActivity en beheerders van betreffende faciliteiten en zwembaden. Eventuele misstanden zullen door ScubActivity direct worden doorgegeven aan het beheer van betreffende faciliteit en/of Politie.

Verplichtingen instructeurs/Divemasters
19/1 De cursus dient te worden verzorgd door een gekwalificeerd instructeur in actieve status bij de betreffende opleidingsorganisatie. Dit met eventuele assistentie van een gekwalificeerde Divemaster in actieve status. Een Divemaster is bevoegd om begeleidende duiken uit te voeren met gebrevetteerde duikers. ScubActivity houdt zich strikt aan deze voorschriften.
19/2 De instructeur stelt de cursist in staat aan alle onderdelen van de desbetreffende cursus deel te nemen.

Klachten
20/1 In geval van een klacht zal de klant ter plaatse en direct het probleem melden bij het management, om ScubActivity in staat te stellen het probleem direct op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan de klant tot uiterlijk 14 dagen na het beëindigen van de cursus/activiteit zijn of haar klacht schriftelijk indienen bij ScubActivity.

Verzekeringen
21/1 ScubActivity adviseert aan elke deelnemer en cursisten een bijpassende verzekering (inclusief dekking voor duikgerelateerde ongevallen en incidenten) af te sluiten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
21/2 ScubActivity kan niet aansprakelijk worden gesteld ter gevolg van het ontbreken van dergelijke verzekering.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
22/1 Deze voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op de website www.scubactivity.nl
22/2 Specifieke deelname voorwaarden worden uitgereikt samen met het inschrijfformulier voor deelname aan cursussen/activiteiten.
22/2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.